Doctor with Files
Informativt intervju

Målrettede helseundersøkelser

Tilpasset eksponeringer i jobben

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for målrettede helseundersøkelser for sine ansatte ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko. Formålet med helseundersøkelsen er å kartlegge om det kan finnes forhold i bedriften som påvirker arbeidstakerens helse, og slik blir helseundersøkelsen et viktig ledd i å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. I helseundersøkelsen tilbys f.eks. blodtrykksmåling, hørselstest og lungefunksjonsmåling, og evt. en samtale for å kartlegge arbeidsmiljøet. Etter at det er gjennomført helseundersøkelser i en bedrift, utformes det en rapport som gjennomgås med arbeidsgiver.

Eksempler på arbeid som krever særskilt helseundersøkelse:

 • arbeid med ioniserende stråling

 • arbeid med asbest

 • arbeid som innebærer støy (hørselskontroll)

 • dykking

 • bergarbeid

 • arbeid med biologiske faktorer

 • arbeid med kjemikalier

Noen bestemmelser krever at arbeidstakerne skal gis tilbud om helseundersøkelse:

 • Ved arbeid ved dataskjerm (synsprøve).

 • Ved arbeid ved avløpsanlegg.

 • Ved arbeid med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

 • Ved arbeid som innebærer mekaniske vibrasjoner.

 • Ved arbeid som utføres hovedsakelig om natten.

 • Ved arbeid med kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud- og øyeskader.

Vaccinating A Child

Vaksiner

Yrkesvaksiner og sesonginfluensa

Vi tilbyr vaksinering til våre kunder. Arbeidsgiver skal tilby nødvendige vaksiner for å unngå helserisiko for sine ansatte ved visse typer arbeid. Kontakt oss dersom du er usikker på om dette er noe du bør tilby. I tillegg setter vi vaksine mot sesonginfluensa til de som ønsker det. Dersom flere i bedriften ønsker vaksine, kan vi komme til dere å utføre vaksinasjonen.

Doctor with Files

Helseattest og godkjenning

Yrkessjåfører, brannmannskap m.fl.

Vår bedriftslege utsteder helseattest til førerkort for våre kunder. I tillegg gjennomføres det godkjenning av brannmannskap i samarbeid med bedriftssykepleier.

Physical therapy on leg

Muskel og skjelett

Ergonomisk veiledning, fysisk aktivitet, såletilpasning

Vår målsetning er å bistå bedriften med å skape en bedre ergonomisk arbeidshverdag slik at muskel- og skjelettlidelser blant de ansatte reduseres. Omtrent 40 % av sykemeldingene i Norge i dag er relatert til muskel- og skjelettplager. I følge Arbeidsmiljøloven §4-4 skal arbeidsplassen innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon, og det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid.

Som din bedriftshelsetjeneste kan vi:

 • bistå ved ergonomisk kartlegging og risikovurdering av manuelt arbeid i din bedrift

 • gjennomføre individuelle arbeidsplassvurderinger dersom en arbeidstaker er sykemeldt pga muskel- og skjelettlidelser, eller står i fare for å bli det

 • bistå ved tilrettelegging av arbeidsplassen, og eventuelt ved søknad om hjelpemidler/tilpasset utstyr

 • skreddersy undervisningsopplegg til din bedrift, med fokus på forebygging av muskel- og skjelettlidelser (risikofaktorer, arbeidsteknikk og ergonomiske utfordringer), fysisk aktivitet og god arbeidshelse

 • gi råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, endringer av eksisterende arbeidsplasser og innkjøp av nytt utstyr

 • bistå ved sykefravær og delta på dialogmøter

 • bistå bedriften ved tilsyn fra Arbeidstilsynet

profesjonell Meeting

Psykososialt arbeidsmiljø

Kartlegging. Rådgivning. Nettbasert undersøkelse med oppfølging

Arbeidsmiljøloven  (§4-1)  sier at arbeidsgiver plikter å sørge for et godt arbeidsmiljø i bedriften. Driv HMS kan bistå arbeidsgiver ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt ved andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, for eksempel gi bistand ved mobbe- og trakasseringssaker og konflikter.
Vi kan tilby en nettbasert spørreundersøkelse, som kan besvares anonymt om ønskelig. Med dette kan vi gjennomføre trivselsundersøkelser blant bedriftenes ansatte. Undersøkelsen kan også brukes til å gjennomføre en evaluering av ledelsen, som kartlegging i forkant av medarbeidersamtaler, eller som en brukerundersøkelse ut mot virksomhetens egne kunder.
Spørreundersøkelsen kan skreddersys til den enkelte bedrift i forhold til ønsker og behov.

Støv Load Testing

Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Kartlegging, måling, risikovurdering

Driv HMS kan bistå bedriftene i å få oversikt over eventuell kjemisk- og biologisk helsefare i virksomheten, samt helsefaren ved eksponering for ulike typer støv. Målet er å forebygge helseplager som kan forårsakes av de ulike stoffene. 

Som din bedriftshelsetjeneste kan vi:

 • måle, kartlegge og risikovurdere fysisk, kjemisk- og biologisk helsefare inkludert støveksponering

 • gi en tilstandsrapport med forslag om eventuelle tiltak

 • innhente helseinformasjon om ulike stoffer (sikkerhetsdatablad) og bistå arbeidsgiver med å lage et stoffkartotek

 • gi opplæring de ansatte om risikofaktorer og forebygging av  skadevirkninger stoffene kan gi (kreft, løsemiddelskade, forplantningsskader, allergi m.m.)

 • veilede i bruk av riktig verneutstyr

 • orientere om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helseskadelige stoffer (substitusjon)

2019%2520HMS-kurs%25202_edited_edited.jpg

Kurs

HMS-KURS FOR LEDERE, MELLOMLEDERE, VERNEOMBUD OG AMU-MEDLEMMER

Varighet:  15 timer (2 kursdager) for ledere og mellomledere, og 40 timer for verneombud og AMU-medlemmer (4 kursdager + hjemmeoppgave)

Dette kurset er godkjent som grunnopplæring for ledere, mellomledere, verneombud og AMU-medlemmer, og gir et innblikk i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og systematisk HMS-arbeid i bedriften. Siste kursdag for verneombud inneholder praktisk arbeid.

Neste kurs mars 2021

Dato for ledere og mellomledere: mars 2021

Dato for verneombud og AMU-medlemmer: mars 2021

Påmeldingsfrist: 

Kursavgift 2021

Kunder med kontrakt:

Verneombud og AMU-medlemmer: 6390,-

Ledere og mellomledere: 3800,-

Kunder uten kontrakt:

Verneombud og AMU-medlemmer: 7390,-

Ledere og mellomledere: 4800,-

Det er bindende påmelding på kurset. Ved avmelding etter påmeldingsfristen, vil du måtte betale full kursavgift.

For mer informasjon og/eller påmelding, ta kontakt.